FANDOM


Liniowy wątek główny jest bardzo liniowa, ale całkowicie poboczne. Składa się z 10 zadań, które zabiorą Cię do jednych z najbardziej znanych zabytków w Imperium, słynie nie tylko z ich piękna, ale na ich właściwości, jak również zagrożenia. Celem głównego wątku jest zebranie ośmiu kawałków Różdżki Chaosu, aby pokonać złego Jagara Tharna, maga bitewnego o niewielkiej mocy, a dać światu z Areny spokój tak rozpaczliwie potrzebuje. Twoją przewodniczką po zadaniach jest Ria Silmane, była uczennica Tharna. Będzie odwiedziła Cię w Twoich snach, więc zaleca się spać często tak, że będzie dysponowała środkami osiągnięć.

Poniższy tekst pojawia się na początku gry, wprowadzając wątek główny:

Oryginalny Nieoficjalne tłumaczenie
For centuries different factions battled in petty wars and border conflicts, until in 2E 896 Tiber Septim crushed all those who opposed him and took control, proclaiming himself as Emperor. Still, the bitter years of war had its affect on the populace. The name Tamriel, Elvish for 'Dawn's Beauty', seldom fell from anguished lips and was soon forgotten. In a place where life and death were different sides of the same coin tossed every day, the people of the world began calling the land of their sorrow, the Arena... Przez wieki różne frakcje walczyły w drobnych wojnach i konfliktach granicznych, aż w roku 896 drugiej ery Tiber Septim zdruzgotał tym wszystkim, którzy sprzeciwili się jemu i przejął kontrolę, ogłaszając się jako cesarza. Nadal, gorzkie lata wojny miała swój wpływ na ludność. Nazwa Tamriel, elfickie dla "Świt Piękna", rzadko spadł z udręczonych ust i wkrótce zostanie zapominany. W miejsce, gdzie życie i śmierć były różne strony tej samej rzuconej monety codziennie, ludzie z całego świata zaczęli nazywać ziemię ich smutku, Arena...
Now, 492 years after Tiber Septim took control and kept the peace, the land of the Arena has a new threat. The Emperor, Uriel Septim VII celebrates his forty-third birthday. But jealous hearts desire the throne and plot his downfall. Teraz, 492 lat później Tiber Septim przejął kontrolę i zachował spokój, ziemia Areny ma nowe zagrożenie. Cesarz, Uriel Septim VII obchodzi 43. urodziny. Ale zazdrosne serca życzy tronowi i wykreśli jego upadek.
It is said that hope flies on death's wings. Prepare then, for as the Elder Scrolls foretold, it will be here that your adventure begins... Mówi się, że nadzieja leci na śmierć skrzydła. Przygotuj się wtedy, tak Elder Scrolls przepowiedział, to będzie tutaj, że Twoja przygoda zaczyna...
Uriel Septim IV, Emperor of Tamriel, stands with Talin, leader of the Imperial Guards. They have been summoned by Jagar Tharn, Imperial Battle Mage of the Empire, on rumors of treachery... The Emperor is betrayed... And transported to a dimension of Tharn's choosing... After months of preparation Jagar Tharn, takes the throne... Ria Silmane, once Tharn's apprentice, is captured before she can warn the Elder Council of the Imperial Battle Mage's treachery... Manipulating the essence of magic, Tharn prepares to take the true Emperor's place as ruler of the known land... The Imperial Wizard wastes no time in gathering his servants... And turning them into twisted counterparts of the Emperors Guard... Uriel Septim IV, cesarz Tamriel, stoi z Talinem, przywódcą Gwardii Cesarskiej. Zostali wezwani przez Jagara Tharna, cesarskiego maga bitewnego Imperium na wieść o zdradzie... Cesarz jest zdradzony... Przetransportowano do wymiaru wybranego przez Tharna... Po miesiącach przygotowań Jagar Tharn bierze tron... Ria Silmane, była uczennica Tharna jest zniewolona, zanim zdąży ostrzec Radę Starszych zdradzie Cesarskiego Maga Bitewnego... Manipulowanie istoty magii, Tharn przygotowuje się do przejęcia prawdziwego Cesarza miejsca jako władca znanej ziemi... Cesarski czarodziej nie traci czasu w gromadzeniu jego sługi... I zamieniając je w zakręcone odpowedniki Gwardii Cesarskiej...

Powiązane zadania Edytuj

 1. Więzienie - Uciekaj ze swojej celi więziennej, aby rozpocząć swoją przygodę.
 2. Fang Lair - Znajdź pierwszy fragment różdżki chaosu w opuszczonej ruinie Dwemerów.
 3. Labyrinthian - Odzyskaj drugi fragment różdżki z tej gigantycznej ruiny labiryntu.
 4. Elden Grove - Elden Grove, gdzie pierwsze drzewo ponoć pochodzą, trzyma część różdżki.
 5. Halls of Colossus - Udaj się do Elsweyr, ziemi Khajiitów, aby pobrać kolejną część różdżki.
 6. Crystal Tower - Znajdź piątą część różdżki chaosu w tej starożytnej Twierdzy Magii.
 7. Crypt of Hearts - Odzyskaj szóstą część różdżki chaosu z tego cmentarza.
 8. Murkwood - W tym ciemnym lesie leży część różdżki. Musisz je odzyskać.
 9. Dagoth-Ur - Ostatnia część różdżki jest w zasięgu ręki... wewnątrz ognistego wulkanu.
 10. Imperial Palace - Myślałeś, że to kończy się wraz z różdżką, ale nie. Jest jeszcze jedna część pozostałej układanki, aby odzyskać.

Uwagi Edytuj

 • W solucjach, często można zobaczyć powiązane numery (np. 32,47). Stanowią one współrzędne na mapie, gdzie poszukuje się przedmiotu lub innego elementu można znaleźć. Aby sprawdzić swoje bieżące współrzędne w grze, naciśnij klawisz F2. Współrzędne 0,0 reprezentuje północno-wschodni róg mapy. Jak idziesz na zachód, pierwsze współrzędne zwiększa się, jak idziesz na południe, drugie współrzędne zwiększa się. Nie ma negatywnych współrzędnych.
 • Drugi akapit wspomina Uriel Septim IV. Jest to błąd w grze - należy przeczytać Uriel Septim VII.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki