FANDOM


Zadania wątku głównego The Elder Scrolls: Arena to 10 zadań, które zabiorą cię do jednych z najbardziej znanych zabytków w Imperium. Celem wątku głównego jest zebranie ośmiu kawałków Różdżki Chaosu, aby pokonać złego Jagara Tharna — maga bitewnego o wielkiej mocy, by w ten sposób przywrócić Tamriel spokój, którego tak rozpaczliwie potrzebuje. Twoją przewodniczką po zadaniach jest Ria Silmane, była uczennica Tharna. Będzie odwiedzała cię w twoich snach, więc po każdym zebranym kawałku Różdżki Chaosu zaleca się spać tak długo, aż ci się przyśni.

Poniższy tekst pojawia się na początku gry, wprowadzając wątek główny:

Oryginalny Nieoficjalne tłumaczenie
For centuries different factions battled in petty wars and border conflicts, until in 2E 896 Tiber Septim crushed all those who opposed him and took control, proclaiming himself as Emperor. Still, the bitter years of war had its affect on the populace. The name Tamriel, Elvish for 'Dawn's Beauty', seldom fell from anguished lips and was soon forgotten. In a place where life and death were different sides of the same coin tossed every day, the people of the world began calling the land of their sorrow, the Arena... Przez wieki różne frakcje walczyły w drobnych wojnach i konfliktach granicznych, aż w roku 896 drugiej ery Tiber Septim pokonał wszystkich, którzy się mu sprzeciwili i przejął kontrolę, ogłaszając się cesarzem. Nadal, gorzkie lata wojny miały swój wpływ na ludność. Nazwa Tamriel, dla elfów "Świt Piękna", rzadko pada z udręczonych ust i wkrótce zostanie zapominana. W miejsce, gdzie życie i śmierć były różnymi stronami tej samej monety rzucanej każdego dnia, ludzie tego świata zaczęli nazywać ziemię swoim smutkiem, Areną...
Now, 492 years after Tiber Septim took control and kept the peace, the land of the Arena has a new threat. The Emperor, Uriel Septim VII celebrates his forty-third birthday. But jealous hearts desire the throne and plot his downfall. Teraz, 492 lat później Tiber Septim przejął kontrolę i zachował spokój, ziemia Areny ma nowe zagrożenie. Cesarz, Uriel Septim VII obchodzi 43. urodziny. Ale zazdrosne serce pożąda tronu i zaplanuje jego upadek.
It is said that hope flies on death's wings. Prepare then, for as the Elder Scrolls foretold, it will be here that your adventure begins... Mówi się, że nadzieja leci na skrzydłach śmierci. Przygotuj się, jak Prastare Zwoje przepowiedziały, to będzie tutaj, gdzie zaczyna się Twoja przygoda...
Uriel Septim IV, Emperor of Tamriel, stands with Talin, leader of the Imperial Guards. They have been summoned by Jagar Tharn, Imperial Battle Mage of the Empire, on rumors of treachery... The Emperor is betrayed... And transported to a dimension of Tharn's choosing... After months of preparation Jagar Tharn, takes the throne... Ria Silmane, once Tharn's apprentice, is captured before she can warn the Elder Council of the Imperial Battle Mage's treachery... Manipulating the essence of magic, Tharn prepares to take the true Emperor's place as ruler of the known land... The Imperial Wizard wastes no time in gathering his servants... And turning them into twisted counterparts of the Emperors Guard... Uriel Septim IV, cesarz Tamriel, stoi z Talinem, przywódcą Gwardii Cesarskiej. Zostali wezwani przez Jagara Tharna, cesarskiego maga bitewnego Imperium na wieść o zdradzie... Cesarz zostaje zdradzony... I przetransportowany do wymiaru wybranego przez Tharna... Po miesiącach przygotowań Jagar Tharn przejmuje tron... Ria Silmane, była uczennica Tharna zostaje schwytana, zanim zdąża ostrzec Radę Starszych o zdradzie Cesarskiego Maga Bitewnego... Manipulując istotą magii, Tharn przygotowuje się do przejęcia miejsca prawdziwego Cesarza jako władca znanej ziemi... Cesarski czarodziej nie traci czasu w gromadzeniu jego sług... I zamieniając je w zakręcone odpowiedniki Gwardii Cesarskiej...

Powiązane zadania Edytuj

 1. Więzienie — Ucieknij ze swojej celi więziennej, aby rozpocząć swoją przygodę.
 2. Fang Lair — Znajdź pierwszy fragment różdżki chaosu w opuszczonej ruinie Dwemerów.
 3. Labyrinthian — Odzyskaj drugi fragment różdżki z gigantycznej ruiny labiryntu.
 4. Elden Grove — W Elden Grove, skąd ponoć pierwsze drzewa pochodzą, znajduję się trzecia część różdżki.
 5. Halls of Colossus — Udaj się do Elsweyr, ziemi Khajiitów, aby zdobyć kolejną część różdżki.
 6. Crystal Tower — Znajdź piątą część Różdżki Chaosu w starożytnej Twierdzy Magii.
 7. Crypt of Hearts — Odzyskaj szóstą część Różdżki Chaosu z cmentarza.
 8. Murkwood — W ciemnym lesie leży siódma część różdżki. Musisz ją odzyskać.
 9. Dagoth-Ur — Ostatnia część różdżki jest w zasięgu ręki... wewnątrz ognistego wulkanu.
 10. Imperial Palace — Udaj się do pałacu w Cesarskim Mieście, by ostatecznie zgładzić złego Jagara Tharna.

Uwagi Edytuj

 • W solucjach, często można zobaczyć powiązane numery (np. 32,47). Stanowią one współrzędne na mapie, gdzie poszukuje się przedmiotu lub innego elementu można znaleźć. Aby sprawdzić swoje bieżące współrzędne w grze, naciśnij klawisz F2. Współrzędne 0,0 reprezentuje północno-wschodni róg mapy. Jak idziesz na zachód, pierwsze współrzędne zwiększa się, jak idziesz na południe, drugie współrzędne zwiększa się. Nie ma negatywnych współrzędnych.
 • Drugi akapit wspomina Uriel Septim IV. Jest to błąd w grze — należy przeczytać Uriel Septim VII.