FANDOM


Wiadomość od Arcykapłana

Treść Edytuj

[Pakunek opatrzony anonimową woskową pieczęcią, zawierający jednostronicowy list bez podpisu]

[Na okładce pakunku]
Do Obcego podającego się ostatnio za Nerevaryjczyka, doręczyć natychmiast

[Sam list]
Głoszone ostatnio twierdzenia, jawnie sprzeczne z doktryną Trójcy, jakobyś był Nerevaryjczykiem, reinkarnacją świętego Lorda Nerevara, nie tylko kłócą się z naukami Świątyni, ale też są skrajnie nieprawdopodobne i niewiarygodne.

Dokonane niedawno przez Inkwizycję odkrycia, takie mianowicie, że jesteś w istocie agentem Cesarskiej Służby Wywiadowczej, znanej też pod nazwą Bractwa Ostrzy, poparte licznymi dowodami zdobytymi przez dowódcę Straży Świątynnej, Berela Salę, pozwalają tym bardziej poddać w wątpliwość zasadność i motywy Twych twierdzeń.

Choć uznajemy Twe twierdzenia za całkowicie nieprawdopodobne, są one całkowicie sprzeczne z naukami Świątyni, a ponadto podejrzane ze względu na związek z tajnymi działaniami i interesami Cesarza. W związku z powyższym w interesie Świątyni i jej przywódców oraz w szczególności w interesie nieśmiertelnego Viveka leży bezpośrednie zbadanie ogłoszonych roszczeń, a także dokładne, osobiste poznanie głoszącej je osoby, jej pobudek i charakteru.

Zbadawszy zgromadzone zapiski, szczególnie księgi Heirografy i Apografy, Świątynia posiada dogłębną wiedzę na temat licznych i rozmaitych znaków i czynów, które zgodnie z przepowiednią naznaczyć mają osobę Nerevaryjczyka.

Dlatego też w przypadku spełnienia niektórych z tych niezwykłych i mało prawdopodobnych zdarzeń, takich jak objęcie przez daną osobę kilku pradawnych tytułów władzy pośród ludu Dunmerów, w tym Hortatora Wielkich Rodów i Nerevaryjczyka plemion Popielnych, świątynia Składa propozycję, aby osoba podająca się za Nerevaryjczyka stawiła się przed obliczem Jego Świątobliwości Arcykapłana Lorda Tholera Saryoniego, Najwyższego Arcykapłana i Kanclerza Vivek, Arcykapłana Vvardenfell oraz Arcykapłana Wielkiej Katedry w celu sprawdzenia i rozważenia tych twierdzeń i domniemanej tożsamości. Przed faktycznym objęciem tytułu Hortatora trzech Wielkich Rodów Vvardenfell oraz jednoczesnym otrzymaniu tytułu Nerevaryjczyka ze strony wszystkich czterech plemion Popielnych rozważenie i omówienie tych twierdzeń jest jednak bezcelowe.

Ze względu na oficjalne stanowisko Świątyni odnośnie przepowiedni nerevaryjskiej i zważywszy na potrzebę zabezpieczenia osoby podającej się za Nerevaryjczyka przed osobami, które mogłyby zechcieć wyrządzić mu krzywdę, zaleca się stawienie się w tajemnicy przed obliczem Arcykapłana Saryoniego w jego prywatnej siedzibie na terenie Wielkiej Katedry Viveka.

Celem poinformowania o zgodzie na powyższe warunki spotkania z Arcykapłanem osoba podająca się za Nerevaryjczyka może spotkać się z uzdrowicielem Wielkiej Katedry Viveka, Danso Indulesem, co pozwoli dokonać niezbędnych ustaleń. Raz jeszcze podkreślamy, że spotkanie takie jest bezcelowe, zanim osoba ta otrzyma tytuł Horatora wszystkich trzech Wielkich Rodów i zostanie ogłoszona Nerevaryjczykiem przez wszystkie cztery plemiona Popielnych.

Spisano na życzenie i w imieniu Jego Świątobliwości Tholera Saryoniego, Arcykapłana i Kanclerza Vivek.

Dileno Lloran, kapłan Viveka, pomocnik Arcykapłana